“dentist” Movies

Hành Trình Django

Hành Trình Django

Dec 25, 2012

8,2
Appassionata

Appassionata

May 22, 1974

5,8
Chúc Chàng May Mắn

Chúc Chàng May Mắn

Sep 21, 2007

5,9
The Whole Nine Yards

The Whole Nine Yards

Feb 18, 2000

6,4
Ghost Town

Ghost Town

Sep 19, 2008

6,5
Marathon Man

Marathon Man

Oct 08, 1976

7,2
Little Shop of Horrors

Little Shop of Horrors

Dec 19, 1986

6,9
Problem Child 3

Problem Child 3

May 13, 1995

4,6
The Dentist

The Dentist

Jun 07, 1996

5,6
Message from the King

Message from the King

May 10, 2017

6,2
Thumbsucker

Thumbsucker

Jan 23, 2005

6,2
The Dentist 2

The Dentist 2

Dec 11, 1998

5
The Man

The Man

Sep 08, 2005

5,7
Novocaine

Novocaine

Nov 23, 2001

5,9
Greed

Greed

Dec 04, 1924

7,4
Schneeflöckchen

Schneeflöckchen

Sep 14, 2017

6,7
Emil och griseknoen

Emil och griseknoen

Oct 06, 1973

6,7
Touchy Feely

Touchy Feely

Sep 06, 2013

4,8
Stepfather 2

Stepfather 2

Nov 03, 1989

5,4