“séance” Movies

Án Mạng Ở Venice

Án Mạng Ở Venice

Sep 13, 2023

6,8
Phòng Chat Quỷ Ám

Phòng Chat Quỷ Ám

Dec 04, 2020

6,5
What Lies Beneath

What Lies Beneath

Jul 21, 2000

6,4
Cô Nhi Viện

Cô Nhi Viện

May 20, 2007

7,2
Lake Mungo

Lake Mungo

Jul 30, 2009

6,2
Demonic

Demonic

Feb 12, 2015

5,3
The Changeling

The Changeling

Mar 28, 1980

7
Planetarium

Planetarium

Nov 16, 2016

4,6
13 Ghosts

13 Ghosts

Jul 18, 1960

5,7
Troll 2

Troll 2

Oct 12, 1990

3,9
Blithe Spirit

Blithe Spirit

Apr 05, 1945

7
Surrogate

Surrogate

Apr 07, 2022

5,5
Night of the Demon

Night of the Demon

Nov 09, 1957

7
The Quiet Ones

The Quiet Ones

Apr 01, 2014

5,1
Mortuary

Mortuary

Sep 02, 1983

5,5