“secret passage” Movies

Xác Ướp

Xác Ướp

Apr 16, 1999

6,9
Công Lý Báo Thù

Công Lý Báo Thù

Oct 15, 2009

7,4
The Haunted Mansion

The Haunted Mansion

Nov 26, 2003

5,6
Gia Đình Addams

Gia Đình Addams

Nov 22, 1991

7
The Name of the Rose

The Name of the Rose

Sep 24, 1986

7,5
Firewalker

Firewalker

Nov 21, 1986

5,2
The Haunted Palace

The Haunted Palace

Aug 28, 1963

6,6
Il fantasma dell'Opera

Il fantasma dell'Opera

Nov 20, 1998

4,6
The Strange Door

The Strange Door

Jun 21, 1951

6,2
L'arciere di fuoco

L'arciere di fuoco

Jan 01, 1971

6,5
Horror Island

Horror Island

Mar 28, 1941

5,7