“tennis” Movies

Kẻ Tâm Thần

Kẻ Tâm Thần

Apr 19, 1977

7,8
Match Point

Match Point

Oct 26, 2005

7,4
A Room with a View

A Room with a View

Dec 13, 1985

7
Blow-Up

Blow-Up

Dec 18, 1966

7,4
Kẻ Đốt Lò

Kẻ Đốt Lò

Feb 28, 2013

6,7
Wimbledon

Wimbledon

Sep 13, 2004

6,2
7 Days in Hell

7 Days in Hell

Jul 11, 2015

6,5
Borg vs McEnroe

Borg vs McEnroe

Sep 08, 2017

6,9
Élève libre

Élève libre

Jan 21, 2009

5,5
Challengers

Challengers

Sep 14, 2023

0
Untold: Breaking Point

Untold: Breaking Point

Sep 07, 2021

7,7
Break Point

Break Point

Mar 08, 2014

5,9