“troll” Movies

Nữ Hoàng Băng Giá

Nữ Hoàng Băng Giá

Nov 20, 2013

7,2
Hành Trình Tìm Cha

Hành Trình Tìm Cha

Nov 24, 2021

7,4
Trolljegeren

Trolljegeren

Oct 29, 2010

6,7
Cat's Eye

Cat's Eye

Apr 12, 1985

6,8
Troll

Troll

Jan 17, 1986

4,9
Ernest Scared Stupid

Ernest Scared Stupid

Oct 11, 1991

5,3
Cannibal Troll

Cannibal Troll

Jun 06, 2021

6
Slackers

Slackers

Feb 01, 2002

5,2
Gnomes

Gnomes

Nov 11, 1980

6,7
Dunderklumpen!

Dunderklumpen!

Sep 26, 1974

6,5
Trolland

Trolland

Nov 11, 2016

2,1
Under ConTroll

Under ConTroll

Oct 06, 2020

5,5