సత్తి గాని రెండు ఎకరాలు

సత్తి గాని రెండు ఎకరాలు (2023)

17/03/20231h 51m

Overview

Jay Krish
Original Music Composer
Vishwanath Reddy
Director of Photography
Original Title
సత్తి గాని రెండు ఎకరాలు
Status
Released
Original Language
Budget
-
Revenue
-
Socials
Keywords
Countries
Companies
Mythri Movie Makers

Backdrops3సత్తి గాని రెండు ఎకరాలు

backdrop
backdrop
backdrop

Cast7సత్తి గాని రెండు ఎకరాలు

Crew8సత్తి గాని రెండు ఎకరాలు

JK

Jay Krish

Original Music Composer

VR

Vishwanath Reddy

Director of Photography

Similar20సత్తి గాని రెండు ఎకరాలు

Election

Election

Apr 23, 1999

6,9
Heathers

Heathers

Mar 31, 1989

7,3
Blood Punch

Blood Punch

Feb 21, 2014

6,4
Vẻ Đẹp Mỹ

Vẻ Đẹp Mỹ

Sep 15, 1999

8
Run sợ ở Las Vegas

Run sợ ở Las Vegas

May 22, 1998

7,2
Rock & Rule

Rock & Rule

Apr 15, 1983

5,9
Beat the Devil

Beat the Devil

Nov 24, 1953

6,3
La nana

La nana

Aug 13, 2009

6,7
Niñas Mal

Niñas Mal

Mar 09, 2007

6,9
Swimming with Sharks

Swimming with Sharks

Sep 10, 1994

6,6
Home Sweet Hell

Home Sweet Hell

Mar 13, 2015

5,4
Jesus' Son

Jesus' Son

Sep 05, 1999

6,5
Assassination Nation

Assassination Nation

Sep 21, 2018

6,3