Dũng Sĩ Phương Bắc

Dũng Sĩ Phương Bắc (2022)

Chinh phục số phận.

07/04/20222h 17m

Overview

Chứng kiến cha bị giết hại ngay trước mắt, Hoàng tử Amleth mang một nỗi căm thù và ý chí chiến đấu mãnh liệt. Để rồi khi lớn lên, anh trở về và đòi lại những gì đáng ra thuộc về mình.

Mark Huffam
Producer
James Boyle
Sound Designer
Stuart Clark
Stunt Coordinator
Sam Conway
Special Effects
Sam Conway
Special Effects Supervisor

Video17Dũng Sĩ Phương Bắc

No Escape From Fate
The Northman | An Exclusive Director's Commentary With Robert Eggers | Bonus Feature
Home Video Teaser
Robert Eggers and Alexander Skarsgård On Bringing The Northman To Life | After The Movie | Ep 1
How The Northman's Robert Eggers Went From Bagging Groceries To Becoming A Filmmaker | My First Gig
The Mound Dweller
I Am Amleth
The Northman's Robert Eggers on Channeling Your Unique Voice in Filmmaking | 60 Second Film School
Alicia Malone Explores The Northman's Film Locations in Northern Ireland | Reel Destinations

Backdrops35Dũng Sĩ Phương Bắc

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast55Dũng Sĩ Phương Bắc

Nicole Kidman

Nicole Kidman

Queen Gudrún

Claes Bang

Claes Bang

Fjölnir the Brotherless

Ethan Hawke

Ethan Hawke

King Aurvandil War-Raven

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy

Olga of the Birch Forest

Gustav Lindh

Gustav Lindh

Thórir the Proud

Willem Dafoe

Willem Dafoe

Heimir the Fool

Phill Martin

Phill Martin

Hallgrímr Half-Troll

Eldar Skar

Eldar Skar

Finnr the Nose-Stub

Crew135Dũng Sĩ Phương Bắc

JB

James Boyle

Sound Designer

Stuart Clark

Stuart Clark

Stunt Coordinator

SC

Sam Conway

Special Effects

SC

Sam Conway

Special Effects Supervisor

JH

James Harrison

Supervising Sound Editor

RC

Robert Cowper

Art Direction

Paul Ghirardani

Paul Ghirardani

Supervising Art Director

MS

Michael Schaefer

Executive Producer

Alexander Skarsgård

Alexander Skarsgård

Executive Producer

AB

Alex Boyd

Unit Production Manager

Sjón

Sjón

Writer

Recommendations21Dũng Sĩ Phương Bắc

Similar20Dũng Sĩ Phương Bắc